Suport telefònic: (93) 383 24 01 | 699 30 64 94 | 658 89 96 99

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Juan Vidal de la Concepción
 • Nom comercial: bcndisseny
 • NIF/CIF: 46.660.938 X
 • Adreça: Llorenç Martí 1. 08980 Sant Feliu de Llobregat (Sant Feliu de Llobregat)
 • Correu electrònic: bcndisseny@bcndisseny.cat

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

bcndisseny (Juan Vidal de la Concepción) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de bcndisseny inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.bcndisseny.cat ( “usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://www.bcndisseny.cat.

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con bcndisseny. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar el sitio web, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb bcndisseny. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://www.bcndisseny.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de bcndisseny o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.bcndisseny.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.bcndisseny.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a bcndisseny poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Joan Vidal de la Concepció, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de datos.La comunicació entre els usuaris i https://www.bcndisseny.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de bcndisseny. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de bcndisseny.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a bcndisseny indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

Juan Vidal de la Concepción (bcndisseny) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entre bcndisseny amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de Sant Feliu de Llobregat.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.bcndisseny.cat, si us plau dirigiu-vos a bcndisseny@bcndisseny.cat.

L’avís legal han estat actualitzades per última vegada el 2018.07.31.

© Copyright - bcndisseny.cat :     Avís Legal     |     Política de privacitat